Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Autowasbedrijf: Fox Autowas B.V.
1.2 Cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van het Autowasbedrijf.
1.3 Voertuig: de zaak waarop een offerte of een overeenkomst van het Autowasbedrijf betrekking heeft.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Autowasbedrijf op het gebied van reiniging van motorvoertuigen.
2.2 Op verzoek van Cliënt zal kosteloos een kopie van deze algemene voorwaarden worden verstrekt.
2.3 Deze algemene voorwaarden bevinden zich ter inzage in het bedrijfspand Autowasbedrijf en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg.
2.4 Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven de algemene voorwaarden die eventueel door Cliënt worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst Autowasbedrijf hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de cliënt van de hand.
2.5 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst tussen het Autowasbedrijf en Cliënt.
2.6 Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of aan de andere kant niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

Artikel 3 Uitleg gebruik
Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van het Autowasbedrijf te informeren naar het juiste gebruik ervan.

Artikel 4 Instructies
Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden bij de ingang van het Autowasbedrijf en dient de aanwijzingen op te volgen die door (een medewerker) van het Autowasbedrijf mondeling of middels gebaren worden gegeven.

Artikel 5 Geschiktheid van het voertuig, bijzonderheden
5.1. Het voertuig van Cliënt is alleen geschikt voor het Autowasbedrijf als het voldoet aan de volgende eisen:
a. Het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door het Autowasbedrijf is aangegeven dat de wasinstallatie tevens geschikt is voor bijvoorbeeld met een soft top of minder dan 4 wielen kan van het voorgaande worden afgeweken.
b. De op het Autowasbedrijf aangegeven maximum-afmetingen (hoogte-breedte-lengte) mogen niet worden overschreden.
c. Het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die tijdens de verkregen dienst losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en /of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, siertrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen loszitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten, toch loszitten.
5.2. Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het Autowasbedrijf om advies te vragen zonder dat deze medewerker de verantwoordelijkheid van de cliënt overneemt. Cliënt dient bijzonderheden (bv. modificaties of meerdere schaden) voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van het Autowasbedrijf te melden.

Artikel 6 Wasresultaat
Bij een normaal vervuilde auto mag Cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt mag niet verwachten dat vet, teer en krassen etc. worden verwijderd.

Artikel 7 Klachten
In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals Cliënt redelijkerwijs mocht verwachten, dient Cliënt een medewerker van het Autowasbedrijf onverwijld aan te spreken. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het Autowasbedrijf gegrond verklaard, dan heeft Cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen met gebruikmaking van een wasprogramma dat door het Autowasbedrijf wordt gekozen.

Artikel 8 Schade
8.1 Het Autowasbedrijf is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade of gederfde winst.
8.2. Het Autowasbedrijf is slechts aansprakelijk voor directe schade die ontstaat door aantoonbare fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikt (was)middel of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van € 4500,00 exclusief btw behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.
8.3 Cliënt is aansprakelijk voor schade bij eigen voertuig, bij het Autowasbedrijf of bij andere gebruikers, wanneer Cliënt instructies niet opvolgt en of een ongeschikte dienst laat uitvoeren aan zijn voertuig.
8.4 Schade, waarvoor cliënt meent dat het Autowasbedrijf aansprakelijk is, dient voor het verlaten van het bedrijfsterrein van de het Autowasbedrijf, maar in ieder geval binnen een termijn van 24 uur aan een medewerker van het Autowasbedrijf te worden gemeld.
8.5 Het Autowasbedrijf honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van het Autowasbedrijf geen verzoek tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het Autowasbedrijf.
8.6 Indien Cliënt van mening is dat het Autowasbedrijf aansprakelijk is, kan hij zich (na zich eerst tot het Autowasbedrijf te hebben gericht), wenden tot een door het Autowasbedrijf aangewezen schade expertisebedrijf. Partijen kunnen vervolgens, op kosten van ongelijk, aan het schade expertisebedrijf een oordeel vragen over de oorzaak van het vermeende schadebeeld en over de aansprakelijkheid van het Autowasbedrijf. Cliënt en het Autowasbedrijf volgen de conclusie van deze schaderapportage op. Dit schaderapport zal bindend zijn, tenzij de meeste gerede partij binnen twee maanden na overlegging van het rapport naar de rechter is gegaan, om daar een oordeel over vermeende aansprakelijkheid van het Autowasbedrijf te vragen.

Artikel 9 Overmacht
In geval van overmacht is het Autowasbedrijf niet aansprakelijk voor directe schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: een tekortkoming die het Autowasbedrijf niet kan worden toegerekend doordat zij niet te

wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval dat het Autowasbedrijf door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten.

Artikel 10 Weigeren van klanten
Het Autowasbedrijf kan een (potentiële) Cliënt weigeren indien zijn voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1 Cliënt gaat bij acceptatie van offerte en/of bij het sluiten van een overeenkomst akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens door het Autowasbedrijf.
11.2 De persoonsgegevens van Cliënt die worden vermeld op enig formulier (waaronder o.a. het meldingsformulier) worden door het Autowasbedrijf verwerkt, mogelijk in de zin van de wet op Bescherming van Persoonsgegevens (Wbp).
11.3 Aan de hand van deze verwerking kan het Autowasbedrijf: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens cliënt nakomen, Cliënt een optimale service verlenen, hen tijdig voorzien van actuele wasinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld ten behoeve van direct marketingactiviteiten.
11.4 Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailingactiviteiten wordt het eventueel door Cliënt bij het Autowasbedrijf aan te tekenen verzet gehonoreerd.
11.5 Persoonsgegevens worden onomkeerbaar verwijderd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet.

Artikel 12 Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, evenals op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Geschillen
Geschillen naar aanleiding van rechtshandelingen, offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Elke dag open

Ma - Vr8:30 – 19:00

Za 8:30 – 18:00

Zo 9:30 – 18:00

Spoorweg 3, Hulst

info@foxautowas.nl

 

Verzilver hier code